הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הכלולים והמוגדרים בו את המשמעות המפורטת שלהלן:

“האתר” משמעו אתר האינטרנט www.kovale.co.il.

“ 310040852 החברה” משמעה" כובעלה יניב שירותים.

“המוצרים” משמעם המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

“יום אספקת המוצרים” משמעו היום בו נמסרו המוצרים ליעדם.

“יום ביצוע ההזמנה” משמעו יום למחרת היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה.

“ימי עסקים” משמעם ימים ראשון עד חמישי, ולמען הסר ספק לא כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

“כתובת למשלוח דואר” משמעה הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח המוצרים.

“מועד האספקה המבוקש” משמעו המועד שציין המזמין כמועד המבוקש לקבלת המוצרים.

“משתמש” ו/או “מזמין” משמעו הלקוח / גולש באתר / מזמין באתר / משתמש באתר ובמוצרי החברה / כל אדם ו/או חברה ו/או גוף העושה כל שימוש באתר.

כללי

טרם ביצוע כל שימוש באתר, לרבות ביצוע רכישה באמצעות האתר, אנא קרא בעיון רב את תקנון זה. כל שימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת לתנאי השימוש המפורטים להלן.

לכל שאלה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון שמספרו 055-7217018.
האתר משמש כחנות וירטואלית ומציג ומציע למכירה מוצרים המעוצבים ונתפרים במגוון מקומות בעולם המיועדים לנשים וגברים בהתאם למלאי הקיים, והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
כל ההזמנות אשר יבוצעו דרך האתר כפופות לתנאי תקנון זה, הנתון לשינוי מעת לעת לפי ראות עיניה של החברה.
הוראות תקנון זה מגדירות את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתר, כל שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים דרכו מעידים על הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה ולכל תנאי נוסף אחר המופיע או אשר יופיע בו בעתיד.
השימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה באתר מהווה את אישור המשתמש, כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא יהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מוצגות באתר והיא רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה את היצע ומגוון המוצרים באתר.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את החברה. החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני המשתמש תמונות מדויקות ככל הניתן. החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לוודא שהנתונים המוצגים באתר יהיו הנתונים השלמים והמדויקים ביותר אולם בתום לב עלולים להופיע בו, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עימם.
רישומי המחשב של החברה והיא בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונותם.
כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים באתר כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות והיא אף רשאית להפסיקם, להחליפם או לשנותם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למשתמש. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר למעט פריטים בסייל, אלא אם צוין אחרת במפורש. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה. הנחה בקניית מספר פריטים תחול תמיד על הזול שביניהם.
המשתמש פוטר את החברה, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם תקלות ו/או טעויות בקשר עם הגלישה באתר לרבות במערכות המחשוב, התקשורת ורשת האינטרנט ו/או בקשר לפעולות שתנקוט החברה, אם תבחר לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם תקלות ו/או טעויות כאמור, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד כלשהו בקשר עם האמו.
החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים הכלולים וכל היבט אחר הכרוך באתר, לרבות הפסקת מתן השירותים באתר (כולם או מקצתם), לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה למשתמש.
יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
הדין החל על השימוש באתר, על הזמנות ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד, ולא תהיה תחולה לכללי הדין הבינלאומי. כמו כן, בקשר עם כל מחלוקת אשר עלולה להתגלע בין הצדדים, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב ולו בלבד.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן כל התראה ו/או הודעה מוקדמת.

הרשמה וביצוע הזמנות באתר

רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם לסל הקניות, לאחר הוספת המוצרים לסל הקניות יתבקש המשתמש להזין את פרטיו האישיים ואת פרטי מקבל ההזמנה, לרבות הערות ככל וישנן. על המשתמש למלא את כל השדות המסומנים בכוכבית אחרת לא תצא ההזמנה אל הפועל. על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באופן מדויק. יובהר, כי במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
מסירת פרטים באתר מהווה הסכמה לתקנון ובהתאם רשאית החברה להציג ולשלוח למשתמש עדכונים באמצעות החשבון באתר, בדואר אלקטרוני, בפקס ובמסרונים ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותי מוצרי האתר, כמו גם שירותים ומוצרים של חברות אחרות, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות בסעיף 30 א’ לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ”ב – 1982. בכל עת, יוכל המשתמש לחזור בו מהסכמתו על ידי משלוח הודעת סירוב לכתובת המייל של החברה המפורטת לעיל ולהודיע לחברה על סירובו לקבלת דברי פרסומת, באופן גורף או מסוג מסוים. החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה.
הפרטים כפי שהוזנו באתר על ידי המשתמש, מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971 ויהוו ראיה לנכונותם.
התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון פיי-פאל (PayPal), כפי שיהיה זמין לשימוש באתר. ככל ויבחר המשתמש לשלם בכרטיס אשראי, הוא יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. ככל ויבחרהמשתמש לשלם באמצעות חשבון פיי-פאל, הוא יתבקש להזין את פרטי חשבונו כפי שהם מופיעים באתר פיי-פאל. אם יחליט המשתמש לשלם באמצעות פיי-פאל,החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי-פאל. יובהר, כי החיוב, העמלות וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי-פאל. אם יחליט המשתמש לשלם באמצעות כרטיס אשראי,האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ויהיה רשאי לעכב את ההזמנה עד לקבלת אישור מחברת האשראי. לאחר קבלת האישור מפיי-פאל או חברת האשראי יופק אישור סופי להזמנה, והמשתמש יחויב בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי או על ידי פיי-פאל או כל אמצעי תשלום אחר,יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך ויידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש.
אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או ביום אספקת המוצרים. החברה תשתדל לעדכן מוצר אשר אזל במלאי בסימון המתאים. ככל שהמוצר אזל מהמלאי ואינו מופיע ככזה באתר, החברה תיצור קשר עם המשתמש ותעדכנו, והמשתמש יוכל לבחור בין המתנה לחידוש המלאי, קבלת מוצר חלופי או ביטול העסקה וקבלת החזר כספי מלא.
אם חויב המשתמש בטעות על ידי חברת האשראי, האחריות הינה על המשתמש להודיע לחברה על מנת שתבצע זיכוי בהתאם.
מועד המשלוח יקבע החל ממחרת יום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור פיי-פאל ועד הגעתו לבית המשתמש.
החזרת הזמנה במידה והמשתמש אינו משתמש רשום תתבצע באמצעות קבלת קופון אישי עם סכום הזיכוי למייל או, ככל והמשתמש זכאי להחזר כספי עפ”י תקנון זה, בזיכוי אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה ההזמנה.
יודגש, כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה ו/או לבטל הזמנה של משתמש מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרים בהם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, אם הופר תנאי מתנאי תקנון זה, אם בוצע מעשה או מחדל העלול לפגוע באתר או בחברה, לרבות עובדיה לקוחותיה וספקיה.

משלוחים ואספקה

האתר יספק רק מוצר שנתקבל עליו אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת פיי-פאל, והמוצר יסופק לכתובת למשלוח דואר, כהגדרתה לעיל.
האתר יעשה כמיטב יכולתו על מנת לספק את המוצרים במסגרת זמן האספקה לכתובת למשלוח דואר. במידה והאתר לא יספק את המוצרים במועד האספקה המבוקש (כאשר מתבקשת החברה לשלוח את המוצר ביום ספציפי), תתאם החברה עם המזמין מועד אספקה חדש. החברה אינה אחראית לאיחור במשלוח, מכל סיבה שהיא.
סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר המזמין לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה בהתאם לדרך השילוח בה יבחר המזמין ולמדיניות המשלוחים של חברת השליחויות ו/או דואר ישראל.
אספקת המוצרים למזמין תבוצע באמצעות חברת שליחויות או באמצעות דואר ישראל, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת השליחויות/דואר ישראל יהיו כפופים לתנאי השימוש וזמני האספקה של חברת השליחויות/דואר ישראל, בהתאמה. למזמין לא תהיה כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב שיבושים במועד אספקת המוצרים ומבצע השליחות יישא באחריות בלעדית עבור כל איחור ו/או עיכוב ו/או אי מסירה שיגרמו מצדו ועל המזמין לפנות אליו ישירות. יובהר, כי האחריות על שליחת המוצרים, מצבם בעת הגעתם למזמין וזמן מסירתם הינה בידי חברת השילוח ו/או דואר ישראל בלבד.
משלוח המוצרים באמצעות חברה השליחויות יתבצע לרוב חלקי הארץ תוך 5 ימי עסקים. משלוח המוצרים באמצעות דואר ישראל כפוף לתנאי דואר ישראל.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “החוק“).

המזמין יהיה רשאי לבטל את העסקה בכפוף להוראות החוק.
המזמין יוכל להחזיר כל מוצר שאינו במבצע ו/או בהנחה בתוך 14 ימים מיום אספקת הסחורה כל עוד לא נעשה במוצר כל שימוש, הוא סגור באריזתו המקורית ותווית המחיר לא הוסרה. מוצרים במבצע ו/או בהנחה, ניתנים להחזרה בתוך 5 ימים בלבד מיום אספקת המוצרים.
ביטול לפני משלוח המוצר על ידי החברה יעשה ללא חיוב וזאת בתוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. עם ביטול ההזמנה יוחזר התשלום למזמין, אולם יתכן והמזמין יתבקש לשאת בעלות החזרת הסחורה למחסני החברה.
במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יזוכה המזמין רק בעבור מוצר שלא נעשה בו כל שימוש, שהוא סגור באריזתו המקורית ותווית המחיר לא הוסרה ורק לאחר הגעת המוצר חזרה לחברה. מוצר שאינו עומד בתנאים אלה לא יזכה את המזמין בזיכוי כספי.
גרביים וגרביונים, וחלקים תחתונים של הלבשה תחתונה או בגדי ים – אינם ניתנים להחזרה ו/או להחלפה. חלקים עליונים של בגדי ים ניתנים להחזרה וניתן לקבל עבורם החזר כספי.
על המזמין להודיע לחברה תוך 24 שעות מיום אספקת המוצרים, כי נפל פגם כלשהו במוצר שאחרת למזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כשלהו. במקרה שרכש המזמין מוצר פגום זכותו היחידה היא להחליפו או לקבל את ערך תמורתו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהתאם להוראות החוק.
יובהר, כי החברה היא גוף הקובע ובעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר המוחזר.
זיכויים כספיים יועברו לכרטיס האשראי ו/או לחשבון הפיי-פאל ממנו בוצעה ההזמנה, בהתאם למדיניות חברת האשראי וחברת פיי-פאל ובניכוי 5% משווי המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם לפי הוראות החוק.
ביטול הזמנה יעשה בהודעה לחברה לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון שירות הלקוחות המופיעים לעיל.
ככלל לא יינתן זיכוי כספי עבור מוצר שעלותו פחותה מ100 ₪ ובעבור כרטיסי מתנה (gift cards).

אחריות החברה

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק בין אם ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מביצוע רכישה באמצעות האתר.
התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו”ב בין המוצר כפי שהוא הוצג באתר לבין המוצר במציאות ואולם אין בכך כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהיא. כמו כן, ככל ונפלה טעות בתיאור המוצר באתר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.
החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה אך החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית במחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים אצל החברה או אצל מי מספקיה. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהיא על כל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
בכל מקרה, מוגבלת אחריות החברה לנזקים ישירים בלבד ולסכום ששולם על ידי המזמין.
החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המזמין במוצר, לרבות אך לא רק, ניקויו שלא בהתאם להוראות יצרן המוצר ו/או החברה אשר יופיעו בתווית המוצר וכל שימוש אסור אחר.
החברה תצא ידי חובתה עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת למשלוח דואר אותה מסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה והיא לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למזמין, לרבות בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים, סימני המסחר והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד וזכויות אלה חלות בין היתר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור באתר. כל התוכן המילולי, מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב ומלל, ואופן עריכתם והצגתם הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.
זכויות אלה חלות גם על שם החברה ושם הדומיין של החברה שהם סימני המסחר של החברה, בין אם נרשמו ובין אם לאו ומשכך, השימוש בהם ללא קבלת אישור החברה בכתב הינו אסור.
אין להשתמש, להעתיק לשכפל, להפיץ למכור לשווק להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיו”ב בלא קבלת אישור החברה מראש ובכתב, בין על ידי המשתמש ובין על ידי כל צד שלישי בכל דרך או אמצעי.
מדיניות פרטיות וסודיות

החברה לא תמסור את פרטיי המשתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו; (ב) אם תידרש לעשות כן בהמשך להתראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים, ככל ויהיו, בין המשתמש לבין חברה ו/או על פי דין ו/או בהתאם לצו שיפוטי; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד, כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או באי אילו צדדים שלישיים; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או סייע ו/או עודד את ביצועו של מעשה כזה; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד, כי המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון ותנאי שימוש אלה ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה ו- (ו) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילותה השוטפת של החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם מסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו, יוחזקו על ידי החברה ויתכן ויעברו לצד שלישי ולמדינות נוספות בעולם, וכי יכול ויעשה במידע זה שימוש למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות, לרבות באמצעות COOKIES (בהם ניתן לשלוט באמצעות הדפדפן לרבות באופן הסרתם) ולמטרת פניה למשתמש לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון; (ב) לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; ו-(ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה הפרטי של החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות המשתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
המשתמש מאשר, כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
משתמש אשר מתנגד לשימוש בפרטיו ו/או מעוניין להסיר את פרטיו ממאגר המידע של החברה ו/או מבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיע על כך בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה והחברה מתחייבת לפעול בהתאם.
החברה אינה שומרת את מספרי כרטיסי האשראי ומתחייבת לעשות ככל שניתן על מנת להבטיח את בטחון המידע אשר ברשותה, לרבות בסליקת אשראי באמצעות אתר מאובטח לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמש באתר אלא לצרכי תפעול האתר, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה ותקשורת עם המשתמש.
האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.
במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 • כובעים

  ככה מודדים היקף ראש. כ סנטימטר מעל האוזניים. במקום הרחב של הראש. מומלץ למדוד פעמיים או שלוש ליתר דיוק. אמור לצאת בין 54 ל 62 בערך. אפשר עם סרט מדידה או עם חוט ולבדוק אורך ע״י סרגל או מטר. לאחר שיש לכם היקף בסנטימטר ראו בטבלה .

  מסיכות פנים

  ישנם 2 מידות.

  מבוגרים – מתאים לרוב המבוגרים

  ילדים – מתאים לילדים ואנשים עם פנים קטנות – לפי הצורך תוכלו להקטין גומייה.

 • לפעמים נגמרים לנו מידות וצבעים בדגם מסוים – במקרה שתזמינו כובע כזה נדאג להביאו אליכם

  עד הבית תוך 30 ימי עסקים במחיר רגיל של משלוח מקומי בארץ בלבד!

 • דילוג לתוכן